Cyprus Centre for the Research and Study of Music

GR   |  EN   |  IT   |  ESΤο πρόγραμμα αναβαθμίζει τη μουσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία στο επίπεδο ενός επαγγελματικά εξειδικευμένου θέματος. Το πρόγραμμα προσφέρει κατεύθυνση, περιεχόμενο, ελαστικότητα, βάθος και ποικιλία στη μουσική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας και στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού.

Η μουσική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας είναι ουσιώδης για την ψυχοκινητική, συναισθηματική, ψυχολογική, κοινωνική, διανοητική ανάπτυξη καθώς επίσης και την ανάπτυξη της φαντασίας του παιδιού. Η μουσική επικοινωνία και η ανάπτυξη των μουσικών διαδικασιών στον άνθρωπο αναπτύσσονται παράλληλα με την ανάπτυξη της γλώσσας ως βασικά στοιχεία της εξελικτικής δυνατότητας του ανθρώπου για κοινωνικο-πολιτιστική ανάπτυξη. Παρόλο που παρατηρείται μία άνευ προηγουμένου διεύρυνση της παροχής μουσικής εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία στην Ευρώπη και, πρόσφατα στη Μεσόγειο, η αρχική ανάλυση μας στις χώρες αυτές οδηγεί στο συμπέρασμα ότι: υπάρχει μια χαοτική προσφορά διαφορετικών προγραμμάτων ασύνδετων μεταξύ τους, κρατικών και μη, εγκεκριμένων και μη, τα οποία δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικά και δεν ανταποκρίνονται στο κάθε πολιτισμικό πλαίσιο. Συχνά, αυτά τα προγράμματα είναι αποκομμένα από τις μουσικές ικανότητες των παιδιών και των δασκάλων, τα ενδιαφέροντα και τις ταυτότητές τους, από τους μουσικούς πολιτισμούς, παραδόσεις και πρακτικές των χωρών μας και ευρύτερα της Μεσογειακής περιοχής και ενσωματώνουν ακατάλληλο υλικό από διδακτικές πρακτικές για μεγαλύτερες ηλικίες και από εισαγόμενα προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης της προσχολικής ηλικίας. Οι διδακτικές πρακτικές της μουσικής εκπαίδευσης της προσχολικής ηλικίας των χωρών μας διέπονται από τον δυτικό εθνοκεντρισμό και τις ιδεολογίες σχετικά με το μουσικό ταλέντο, τη δυσκολία και πολυπλοκότητα στη μουσική εκτέλεση, οι οποίες δεν επιτρέπουν σε όλα τα μικρά παιδιά να συμμετέχουν δημιουργικά στη μουσική μάθηση. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι φτωχή. Οι εκπαιδευτικοί και οι μουσικοί που ασχολούνται με τη μουσική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας αντιλαμβάνονται τη σημασία της μουσικής αλλά στερούνται κατάλληλων παιδαγωγικών δεξιοτήτων, γνώσεων και αυτοπεποίθησης ώστε να δημιουργήσουν κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον και διαδικασίες μουσικής μάθησης στα μικρά παιδιά.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια σθεναρή ανταπόκριση στα πιο πάνω. Ενώνει τις δυνάμεις αναγνωρισμένων ειδικών και διεθνώς καταξιωμένων μουσικοπαιδαγωγών, ακαδημαϊκών και ερευνητών στην μουσική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας από την Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη φωνή των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των ερευνητών, τις πλούσιες και διαφορετικές Μεσογειακές μουσικές παραδόσεις και πρακτικές, καθώς και διεθνή ερευνητικά πορίσματα στη μουσική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας, έτσι ώστε να εγκαθιδρύσει πολυπολιτισμικά και διαπολιτισμικά πρότυπα ύλης, εκπαιδευτικές πολιτικές γραμμές, μεθοδολογίες και υλικό στη μουσική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας και να δημιουργήσει μια παιδοκεντρική, παιγνιώδη, μουσικο-κεντρική, στοχευμένη, συγκροτημένη και κατάλληλη μουσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία. Όλες αυτές οι μεθοδολογίες που συνθέτονται από το σύνολοτων παραγόντων που προαναφέραμε στοχεύουν στο να αναπτύξουν στα μικρά παιδιά και στους εκπαιδευτικούς τους, αντίληψη και δεξιότητες πολυ-μουσικότητας, πολυ-πολιτισμική αυτοπεποίθηση και βαθύτερη κατανόηση των μουσικών διαδικασιών και του τρόπου με τον οποίο η μουσική εμπειρία συνδέεται με πολιτισμικές αξίες και εμπειρίες. Το Ευρωπαικό αυτό πρόγραμμα,  συνδέεται με τις δημιουργικές διαδικασίες των παιδιών, επιτρέποντας έτσι στη μουσική εκπαίδευση να εμπλουτίσει τις δημιουργικές ικανότη. τες των παιδιών. Επικεντρώνεται επίσης στην εκπαίδευση των παιδαγωγών με σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των εκπαιδευτικών με γενική εκπαίδευση και των μουσικά ειδικευμένων όσον αφορά την προετοιμασία τους. Επομένως, προχωρεί και σε μια εκτεταμένη επιστημονική εθνογραφική έρευνα στις ταυτότητες των δασκάλων και στην καλύτερη πρακτική για την εκπαίδευσή τους.

θα αναπτυκτεί φιλοσοφία και αναλυτικό πρόγραμμα, διαπολιτισμικές και πολύ-πολιτισμικές διδακτικές μεθόδους και υλικό, ένα 30-ωρο πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, 5 δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων και ένα εργαλείο μέτρησης προόδου και αξιολόγησης της μουσικής μάθηση των παιδιών ηλικίας 3-6 χρονών, τελικό συνέδριο, ηλεκτρονικό βιβλίο, εγχειρίδιο με διδακτικές δραστηριότητες και ακουστικό υλικό.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 1η Σεπτεμβρίου 2014 - 31η Αυγούστου 2016.

Η ενσωμάτωση της πρακτικής και θεωρητικής γνώσης που θα προκύψει από αυτό το πρόγραμμα και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων του σε Μεσογειακά, Ευρωπαϊκά και διεθνή τριτοβάθμια ιδρύματα μουσικής εκπαίδευσης και σε προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών κέντρων μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν την αντίληψή τους όσον αφορά τη μουσική μάθηση των παιδιών ηλικίας 3-6 χρόνων και να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη βελτιώνοντας έτσι την επαγγελματική αποδοτικότητα τους. Εκατοντάδες εκπαιδευτικών και ατόμων με θέσεις κλειδιά στον τομέα μπορούν να ωφεληθούν μέσω των διαφορετικών, πολλαπλών και συστηματικών δραστηριοτήτων διάδοσης του σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε να επιδράσουν καταλυτικά στη μουσική εκπαίδευση χιλιάδων παιδιών.

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.